Yoga Sutras Patanjali Hebrew

היוגה-סוטרה לפטנג'לי/ תרגום דר' דני רווה


פרק ראשון: סָמָאדְהִי
1. ועכשיו, הוראת היוגה.
2. יוגה היא השקטת הפעילות המנטלית.
3. אז שרוי הרואה במצבו הטבעי.
4. אלמלא כן, הוא מזדהה עם הפעילות המנטלית.
5. הפעילות המנטלית נחלקת לחמישה סוגים, והיא עשויה להיות מכאיבה או בלתי-מכאיבה.
6. (אלו הם סוגי הפעילות המנטלית:) תפיסה נכונה, תפיסה שגויה, המaגה ריקה, שינה וזיכרון.
7. תפיסה נכונה מושתתת על נתוני החושים, היקש שכלי ועדות מוסמכת.
8. תפיסה שגויה היא תפיסה מוטעית של אובייקט, לא כפי-שהוא.
9. המשגה ריקה מושתתת על מילים שאין מאחוריהן אובייקט אמיתי.
10. שינה היא פעילות מנטלית המתייחסת למה שאיננו-קיים.
11. זיכרון הוא שימור של אובייקט שנחווה בעבר.
12. השקטתה (של הפעילות המנטלית) נעשית על-ידי אימון והרפיה.
13. אימון הוא מאמץ להשיג יציבות בכך (במצב של תודעה שקטה).
14. האימון מושרש היטב כאשר הוא נעשה בתשומת-לב, לאורך זמן ובלא הפסקה.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.