Yoga Sutras Patandžali Slovakian

Aforizmy o Joge

Sri Patanjali - Aforizmy o Joge. Uvod: Posolstvo tejto knihy je ,že pravé ludské štastie a sloboda sa dájú získat len poznaním a prekonaním samého seba. Je to súhrn presne a systematicky usporiadanej metodiky,ako poznávat samého seba ,ako sa postupne vyladit a ako ocistit mysel a vnútro.Patandžali nám ukazuje ako sa stat „Kniežatom vlastného osudu „. Preložené z knihy : Patanjali´s yoga aphorism v sanskrtskom originále ,s prekladom do anglictiny od Swami Vivekanandu .S prihliadnutím k ceskému originálu od Jaromíra Skrivánka z roku 1993.

Osvietenie
 
1. Zacíname objasnením jógy
2. Jóga je ovládnutie cinnosti zmyslov.
3. Ked je mysel ovládnutá ,Ja nehybne zostáva vo svojom pôvodnom nepremenlivom stave.
4. Ak je tomu inak ,Ja-pozorovatel sa stotožnuje s premenami mysle.
5. Je pät druhov týchto premien.
6. Sú to : skúsenosti ,zmätok,sebaklam,spánok a spomienky.
7. Skúsenost vzniká z vnímania,usudzovania a pochopenia.
8. Zmätok je nesprávna predstava o veci ,ktorá nezodpovedá s jej prirodzenostou.
9. Sebaklam je predstava povedana slovami a odlišná od skutocnosti.
10. Spánok je stav ,v ktorom je zastavené vonkajšie vnímanie.
11. Spomienka je pripomínanie si minulej skúsenosti.
12. Ich ovládnutie sa získa praxou a odpútaním.
13. Prax je trvalé úsilie o sústredenie /Odpútanie mysle od jej premien/
14. Dlhá ,neprerušovaná a uvážlivá prax sa premení a ustály na zvyk.
15. Odpútanie je rozhodné odrieknutie si túžob po veciach ,ktoré vnímajú naše zmysli.
16. Automatickým dôsledkom sebapoznania je najvyššia forma odpútania. Odrieknutie si troch stavou /TAMAS

You have access to this content Download from YSP Archive.


ŠRÍ PATAŇDŽALI - AFORISMY O JÓZE by Vivékánandy

Z knihy Patanjali’s Yoga Aphorisms v sanskrtském originále, s překladem do angličtiny od Svámí Vivékánandy nakl. Advaita ashrama, Mayavati, Almora Himalayas osmé vydání z r. 1947, s přihlédnutím k anglickému překladu Shree Puróhita Svámí Aphorisms of Yoga s předmluvou angl. básníka W. B. Yeatse, London 1938 přeložil a předmluvou opatřil Jaromír Skřivánek.

Pataňdžaliho metapoesie lidského ducha

V současné době není nejmenších pochyb o nezbytnosti ekologie přírody, naléhavosti zkoumat zhoubné vlivy na naše životní prostředí a hledat cesty k nápravě a odstranění škodlivých emisí a zbytkového odpadu z produktů industrializační exploze celoglobálního charakteru.

Stejným způsobem by zasluhovala pozornost ekologie lidské mysli a ducha... Současná koncentrace městských aglomerací a způsobu všeobecné lidské činnosti dávno již nedovolují, abychom žili v souladu se živou přírodou. Jsme často obklopeni emisemi z disharmonie mezilidských vztahů, exhaláty intolerance, žárlivosti a tlakem osobních, profesních a komunálních relací.

V rámci takové introspektivní ekologie psychiky bylo by asi velmi prospěšné přiřadit k obecně užívané a masově prováděné gymnastice těla také gymnasofii mysli a ducha. Indický autor Pataňdžali nám nabízí podivuhodně přesnou a systematicky uspořádanou metodiku, jak poznávat sám sebe, jak postupně vylaďovat nervový systém do vyšších oktáv a jak očistit mysl a nitro od zbytečného balastu negativních nánosů. Učí nás na sobě pracovat a ukazuje nám naši velkou odpovědnost za každé slovo, myšlenku a skutek. Nejvyšším poselstvím jeho Aforismů je, že pravé lidské štěstí a svoboda se dá získat jenom poznáním a překonáním sebe. Toto poselství má univerzální a všelidskou platnost.

You have access to this content Download from YSP Archive.