Patanjalis Yoga Aforismer Svenska

Patanjalis Yoga Aforismer

En tolkning av William Q. Judge. Online Teosofiska Kompaniet Malmö.
 
Bok I
Koncentration
 
1. Förvisso kommer nu en framställning av Yoga eller Koncentration att framföras.

Sanskritpartikeln atha, som här har översatts med "förvisso", antyder för lärjungen att ett speciellt ämne kommer att behandlas som påkallar hans uppmärksamhet och samtidigt tjänar som en välsignelse. Monier Williams säger att det är "en lyckobringande och inledande partikel som ofta är svår att återge på engelska".

2. Koncentration eller Yoga är förhindrandet av den tänkande principens modifikationer.

Med andra ord, brist på tankekoncentration beror på det faktum att förnuftet* – här kallat "den tänkande principen" – är underkastat ständiga modifikationer förorsakade av dess uppsplittring på en mängd ämnen. "Koncentration" är således detsamma som att justera en splittringstendens för att uppnå vad hinduerna kallar "inriktning på en enda punkt", eller förmågan att rikta in förnuftet på att varje ögonblick beakta endast en tankepunkt och därmed utesluta allt annat. Denna Aforism utgör kärnpunkten i systemets metod. Orsaken till brist på koncentration i ett visst ögonblick är att förnuftet förändras av vartenda subjekt och objekt som det ställs inför; det liksom förvandlas till detta subjekt eller objekt. Därför är förnuftet inte den mest upphöjda eller högsta kraften utan endast en funktion, ett verktyg med vilket själen arbetar, förnimmer jordiska ting och gör erfarenheter. Hjärnan får emellertid inte förväxlas med förnuftet, för hjärnan är i sin tur endast ett verktyg för förnuftet. Härav följer att förnuftet utgör ett område för sig själv, skilt från själen och hjärnan. Vad vi måste lära är alltså att bruka viljan – som också är en särskild kraft skild från förnuftet och hjärnan – på ett sådant sätt, att i stället för att låta förnuftet irra från det ena subjektet eller objektet till det andra och bli påverkade av dem, så skall vi vid varje tillfälle och så länge vi vill använda det som en tjänare för betraktandet av vadhelst vi beslutat oss för att begrunda. * [Det engelska ordet mind har översatts med förnuftet, eftersom det bäst representerar medvetandets "tänkande princip" eller det lägre jaget (kama-manas) inom teosofin. Öv. anm.]

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.


Yoga-Aforismer av Patanjali

Förord
 
Alice Bailey skriver som inledning till sin bok The Light of the Soul: "Det är tre böcker som skall vara ständigt till hands för en andlig lärjunge: Bhagavad Gita, Nya Testamentet och Yoga-Aforismerna. De tre ger en fullständig bild av själen och dess uppenbarelse."

Yoga-Aforismerna är kanske inte den mest kända boken av de tre nämnda. Det finns en massa utgåvor på engelska, men inte så många på svenska. Den text som presenteras här är inte skriven för att dra sitt strå till stacken, utan meningen var att ge den estniska läsaren en förståelig version av Aforismerna. Det slags litteratur använder ju jämt och ständigt sanskrit, som inte så många är experter på. Jag försökte omskriva det hela i enkel form och utan skrämmande facktermer. För klarhetens skull har jag även vågat sätta rubriker. Så tänkte jag att det lönar sig att översätta resultatet även till engelska och till svenska, så pass bra jag kan det.

Om Gud vill ha det så, tänker jag omskriva alla 159 aforismer av Patanjali och förse dem med kommentarer -- det sista kan jag lova bara på estniska (tills vidare). Till all lycka har jag känt hjälp och stöd från alla håll och kanter när jag skrivit det här. Därför har jag blivit så småningom övertygad om att det handlar om min beskärda del i Lärdomen. Krishna säger mycket träffande om detta i Bhagavad-Gita, 3.16. (Tyvärr kunde jag inte hitta den svenska versionen på nätet, kanske någon kan hjälpa mig med citatet?)

Om nu någon är helt ny i detta ämne så kan jag tillägga, att det handlar om raja-yoga, som bygger på att komma till Upplysningen genom koncentration och meditation.

You have access to this content Visit official website.

You have access to this content Download from YSP Archive.